Missie en doelstellingen

Op weg naar de volwassenheid.

Onze school wil leerlingen bijstaan op weg naar hun volwassenheid. Wij streven daarbij naar een optimale ontplooiing van hoofd, hart en handen. Anders gezegd: het ontwikkelen van burgerschapsvaardigheden: cognitieve, sociale, creatieve en motorische vaardigheden, zodat de leerlingen;

  • Kritisch en zelfstandig in onze multiculturele maatschappij leren staan
  • Verantwoordelijkheid durven nemen voor zichzelf en anderen
  • Met voldoende bagage kunnen doorstromen naar een vervolgfase van onderwijs of naar de arbeidsmarkt

Doelstellingen

Als we aan bovenstaande uitgangspunten gestalte willen geven, dan betekent dat:

Recht doen aan verschillen (zicht hebben op de begin- en thuissituatie van de leerling, de leerling betrekken bij de les en waar mogelijk een inbreng geven, aansluiten bij de belevingswereld van de leerling);

Stimuleren van brede ontwikkeling (evenwicht in het leren beheersen en toepassen van relevante kennis en vaardigheden en het kunnen uiten van gevoelens);

De leerlingen taal- en rekenvaardigheden bij te brengen die hen in staat stellen als betrokken burgers in de samenleving te participeren.

Bevorderen van een actieve en zelfstandige werkhouding (duidelijke instructie geven, hulpvraag stellen, werken met geschikte en uitdagende opdrachten die voor kortere of langere tijd zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, zelf het antwoord laten vinden, samen laten werken, samenwerkend leren stimuleren, evalueren op het proces);

Beter leren keuzes maken (variatie in het toepassen van werkvormen, werken met verschillende opdrachten, eigen aanpak laten kiezen, relatie leggen met vervolgonderwijs en beroepspraktijk, betekenisvol onderwijs, eigen tempo en aanpak laten bepalen, laten nadenken over eigen keuzes en mogelijkheden);

Stimuleren van een veilige en plezierige werk- en leeromgeving (respect tonen en waarderen van inzet, versterken van geloof en plezier in eigen kunnen, gelegenheid geven om zelf iets te ondernemen, coachen van elkaar bevorderen).

Top